REKLAMAČNÝ PORIADOK

platný odo dna 02.01.2010

Tento reklamačný poriadok sa vydáva na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru.

Článok 1.

Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od spoločnosti ASEC, s.r.o. so sídlom Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava, IČO: 35 707 127 , spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. sro, vložka č. 12933/B (ďalej len „predávajúci“) .

2. To, že bol kupujúci oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci zároveň s uzavretím kúpnej zmluvy, t.j. prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny.

3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne ujednané iné záručné podmienky.

Článok 2.

Nárok na uplatnenie záruky

1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený

u predávajúceho.

2. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar alebo montáž tovaru už v čase prevzatia tovaru alebo v čase montáže tovaru.

3. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručného listu a dokladu o zaplatení spolu s dodacím listom.

4. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo písomne uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarní predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné.

5. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

6. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo u jeho zamestnanca povereného za vybavovanie reklamácií.

7. Kupujúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby,

najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;

vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.

9. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o reklamácii tovaru vo vhodnej forme, v ktorom je kupujúci povinný presne označiť vady tovaru.

10. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

11. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný a obdobným so zrovnateľnými technickými parametrami.

12. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

Článok 3.

Nárok na uplatnenie si záruky zaniká

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) stratou dokladu o zaplatení, stratou dodacieho listu alebo stratou

záručného listu,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru ,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,

f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

j) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

k) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

l) zásahom k tomu neoprávnenej osoby.

 

Článok 4.

Dlžka záruky

1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dna prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

3. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Článok 5.

Cenník opráv

1. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

2. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok vo výške 50 € a cestovné náklady predávajúceho.

3. V prípade nutnosti využiť expertízu výrobcu, dovozcu, alebo dodávateľa na zistenie vád tovaru, kupujúci je povinný zaplatiť preddavok určený predávajúcim na expertízu a na prepravné náklady predávajúceho do miesta sídla výrobcu, dovozcu, alebo dodávateľa. V prípade, ak sa ukáže, že expertíza bola oprávnená, predávajúci vráti kupujúcemu preddavok na expertízu.

Článok 6.

Spôsob vykonania reklamácie

1. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a) Predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ závadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu alebo

b) Predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ vadný tovar vymení (závisí to len na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže takéhoto vybavenia svojej reklamácie právom domáhať).

2. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byt tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ vybaví reklamáciu:

a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

3. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného kupujúcim. Predávajúci bude kupujúcemu účtovať prácu technika alebo iných osôb oprávnených na vykonanie reklamácie v prípade, že popis vady bude nedostatočný alebo zavádzajúci.

Článok 7.

Poučenie podľa § 18 zák. 250/2007 Z.z.

Podľa § 18 ods. 4 Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu .

Poučenie:

Podľa § 619 Obč. zákonníka predávajúci pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Podľa § 622 O.z. Ak ide o vadu , ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo , aby bola bezplatne , včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci , alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

Podľa § 623 O.z. 1/ Ak ide o vadu , ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

2/Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny tohto reklamačného poriadku je splnená jej vyvesením v sídle spoločnosti a na predajnom mieste predávajúceho.

2. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia a účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

V Bratislave, dňa 02.01.2010

Martin Grexa, konateľ